Awakho amanzi aphuma kwiitephu nezindlu zangasese kubahlali basehostel yaseKayamandi

UMhlangabezi Jobela umi kwibloko yezindlu zangasese zehostel apho ahlala khona eKayamandi. Ifoto nguBarbara Maragele.

Ukuze alungele ukuya emsebenzini ntsasa zonke, lo uneminyaka engama-59 ubudala kufuneka ukusuka kwakhe ehostel ahambe malunga nama- 300 eemitha ukuya kwizindlu zangasese ezisetyenziswa nguwonkewonke ukuze agcwalise ibhakethi lakhe ngamanzi acocekileyo kweyona tephu ikufutshane.