Abahlali babanga ingcaciso ngekhompleksi yaseLanga Junction yama-R60 eemiliyoni

Ingxokolo iye yagqabhuka ngekhompleksi entsha yaseLanga Junction. Ifoto nguPharie Sefali.

Abahlali bakhalezele ukuba iKomiti eSungulayo yeProjekthi izuze ngaphezulu kwisakhiwo kunabahlali ngokwabo.