Dibana neqembu le-rap yesiXhosa yakwaLanga naseLwandle

uSandisile 'Skillz' Ntleki noSilindokuhle 'Slie' Baka benza iqembu le-rap,  I-Xhosa Tribe. Umfanekiso uvela kubo.

Ekudibaneni kwabo ngo2012 kwi-Jam that Session, umnyadala odumileyo womculo nenkcubeko, uSandisile Ntleki noSilindokuhle Baka batshintshiselana ngenkcukacha baqalisa incoko ngemidla abanayo ngomculo